Aquamarin

Onderwijssysteem

Algemeen

Het onderwijssysteem van onze school bestaat uit vier aspecten:

Leerstofjaarklassensysteem, facetten uit het Jenaplanonderwijs, facetten uit het Daltononderwijs en talentenontwikkeling.

Duidelijke instructie, goede begeleiding, individuele aandacht, werken op eigen niveau, zelfstandig werken en samenwerken, vormen de basis van ons onderwijs.

Ieder kind is uniek en heeft het zijn eigen talenten. Door middel van workshops en lessen leren we onze leerlingen hun talenten ontdekken, ontwikkelen en toe te passen in hun leerproces.

Door deze aanpak willen we de individuele leermogelijkheden van elke leerling zoveel mogelijk bereiken.

letterdoos 4

Methodes

Onze school werkt met moderne lesmethodes.

Rekenen: Getal & ruimte junior

Taal/lezen groep 3: Veilig leren lezen (Kim versie)

Taal: Staal

Spelling: Staal

Begrijpend lezen: LeesLink

Studievaardigheden: Blits

Technisch lezen: Lekker lezen

Schrijven: Schrijfdans en Pennenstreken 2

Engels: Groove it

Wereldoriëntatie, sociale vaardigheden en Burgerschap: Projecten ut diverse methodes

Voorbereidend lezen, rekenen en taal in groep 1/2: Schatkist, Ik ben Bas.

Leerstofjaarklassensysteem

Basisschool Aquamarin werkt met een leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat elk leerjaar een eigen basisprogramma heeft.

Mocht een leerling de aangeboden stof om de één of andere reden nog niet aan kunnen, dan volgt de leerling voor dat vak een individuele leerroute.

Voor de snelle of intelligente leerlingen is er ruimte voor extra verdiepingsstof, verrijkingsstof of opdrachten met een extra uitdaging.

 

Jenaplanonderwijs

Naast het leerstofjaarklassensysteem kent ons onderwijs ook facetten van het Jenaplanonderwijs.

Bij deze vakken speelt de sociale en emotionele ontwikkeling een belangrijke rol. Het samen in één groep zitten, ontdekken, beleven, samen spelen en leren is van grote waarde in de ontwikkeling van kinderen.

Daltononderwijs

In het lesrooster is er ruimte voor zelfstandig werken met een taakbrief. De leerlingen moeten hun opdrachten zelf plannen, organiseren en uitvoeren. Aan het eind van de week moeten alle verplichte opdrachten gemaakt zijn. Tijdens de taakbrief heeft de groepsleerkracht tijd om de individuele leerling te begeleiden.

Tijdens de taakbrief kunnen de leerlingen op iPads werken, stillezen, duo-lezen, werkstukjes maken, spreekbeurten voorbereiden, topografie leren, de thematafel bestuderen, experimenteren met materialen van de ontdektafel, dicteewoorden oefenen, toneelstukjes voorbereiden etc. afhankelijk van wat er die week op de taakbrief staat.

Wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs, muziek en creatieve vakken worden groepsdoorbroken gegeven. De wereldoriëntatie wordt vaak in projecten aangeboden.

Excursie Airport051017 (12) (1)

Talentontwikkeling

Door het schooljaar heen gaan we op zoek naar de talenten van leerlingen. We brengen de leerlingen in aanraking met diverse

werkvormen, creatieve werkvormen, sporten en spel.      

Rapportage

De leerlingen krijgen drie keer per schooljaar een uitgebreid rapport. Bij dit rapport hoort een gesprek, waarin het rapport wordt toegelicht.

Voortgangsgesprekken
25 en 26 oktober (na de Regattavakantie)

Rapporten
4 februari en 24 juni

Na elk rapport wordt u uitgenodigd voor een rapportgesprek.

7 en 8 februari
27 en 28 juni

Schoolgids

Schoolplan

Uitkomst onderzoek van Inspectie van onderwijs

Leerplicht

Alle kinderen in het basisonderwijs zijn leerplichtig!

Ook onze school moet aan deze leerplicht voldoen. We houden ons aan het voorgeschreven vakantierooster.

Wie buiten de schoolvakanties met vakantie wil, zal toestemming bij de leerplichtambtenaar moeten aanvragen.

Deze aanvraag kunt u via de directeur aanvragen en moet ruimschots van te voren worden ingediend.